×
Meniu

IMSP AMT Buiucani organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical și medic fizioterapeut

A N U N Ţ !!! 

IMSP AMT Buiucani organizează concurs

pentru ocuparea postului vacant

de asistent medical

la sediul din str. I.L. Caragiale nr.2, bir.608 

prezentarea CV 03.01.2022 – 06.01.2022 

 

F I Ş A    D E  P O S T

a asistentului medical

 

Cerinţele funcţiei

Persoana angajată în funcţie de asistent medical necesită:

 • să posede diploma de absolvire a colegiului de medicină din Republica Moldova sau diplomă de studii din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;
 • să dispună de specializare în domeniul medicinii de familie;
 • să cunoască limba de stat;
 • să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;
 • să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
 • să posede un scris citeţ şi caligrafic;
 • să deţină abilităţi şi cunoştinţe generale privind acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medicale;
 • să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie în stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale.

 

 

A N U N Ţ !!! 

IMSP AMT Buiucani organizează concurs

pentru ocuparea postului vacant

de medic fizioterapeut

la sediul din str. I.L. Caragiale nr.2, bir.608 

prezentarea CV 03.01.2022 – 06.01.2022

 

FIŞA  DE  POST

a obligaţiunilor de funcţie

medicului fizioterapeut

 

 1. Cerinţele funcţiei

         Persoana angajată în funcţia de medic fizioterapeut necesită:

 • să posede diploma de absolvire a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie din Republica Moldova sau diplomă de studii medicale superioare din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;
 • să dispună de specializare în domeniul reabilitării medicale şi medicinii fizice;
 • să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
 • să cunoască limba de stat;
 • să posede abilităţi de comunicare cu persoane;
 • să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
 • să deţină abilităţi şi cunoştinţe generale privind acordarea primului ajutor.
 • să fie în stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale.  

 

La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:

– au cetăţenia Republicii Moldova;

– au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;

– cunosc limba română scris şi vorbit;

– sunt în capacitate deplină de exerciţiu;

– au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

– îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

– îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3.  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 5. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 9. 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru. 

 

Dosarele se prezintă în b. 608

„Resurse umane” 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor,

şefa resurse umane Victoria POPA

Tel. 022/74-04-81

amtbuiucani@ms.md