×
Meniu

IMSP AMT Buiucani angajează asistent medical

IMSP AMT Buiucani organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical.

Cerinţele funcţiei:

Persoana angajată în funcţia de asistent medical necesită:

  1. Să posede diplomă de absolvire a programului medical mediu şi instruire în asistența medicală, obţinute în instituţii care deţin licenţa de efectuare a studiilor în acest domeniu, inclusiv diploma de studii din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;
  2. Să cunoască limba de stat;
  3. Să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
  4. Să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;
  5. Să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
  6. Să deţină abilităţi şi cunoştinţe generale privind acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medicale.
  7. Să posede stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale 

La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:

– au cetăţenia Republicii Moldova;
– au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
– cunosc limba română scris şi vorbit;
– sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
– au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
– îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
– îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
i) 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.

Dosarele se prezintă în biroul 608, Departamentul „Resurse umane”, str. I.L. Caragiale nr.2, în perioada  04.03.2021 – 10.03.2021

 Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor,
şefa resurse umane Victoria POPA
Tel. 022/74-04-81
amtbuiucani@ms.md