×
Meniu

IMSP AMT Buiucani angajează medic radiolog

IMSP AMT Buiucani organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de medic radiolog. 

Cerinţele funcţiei:

Persoana angajată în funcţie de medic radiolog necesită:

1) să posede diploma de absolvire a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie din Republica Moldova sau diplomă de studii medicale superioare din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;

2) să dispună de specializare în domeniul medicinii imagistice;

3) să fie în capacitate deplină de exerciţiu;

4) să cunoască limba de stat;

5) să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;

6) să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;

7) să posede un scris citeţ şi caligrafic;

8) să deţină abilităţi şi cunoştinţe generale privind acordarea primului ajutor.

  • să fie în stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale

La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:

– au cetăţenia Republicii Moldova;

– au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;

– cunosc limba română scris şi vorbit;

– sunt în capacitate deplină de exerciţiu;

– au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

– îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

– îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  1. a) cerere de înscriere la concurs;
  2. b) copia actului de identitate;
  3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
  4. d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  5. e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. g) curriculum vitae;
  8. h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
  9. i) 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.

Dosarele vor fi prezentate pe adresa:  I.L. Caragiale nr.2, bir.608, Departamentul „Resurse umane”, în perioada 19.02.2021 – 25.02.2021.

 Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi recepționarea dosarelor – Victoria POPA, șefa Departamentului Resurse Umane.

Tel. 022/74-04-81

amtbuiucani@ms.md