×
Meniu

IMSP AMT Buiucani angajează asistent medical în cabinetul de ginecologie

Persoana angajată în funcţie de asistent medical în cabinetul de ginecologie necesită:

1) să posede diploma de absolvire a colegiului de medicină din Republica Moldova sau diplomă de studii din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;
2) să dispună de specializare în domeniu;
3)să cunoască limba de stat;
3)să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;
4)să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
5)să posede un scris citeţ şi caligrafic;
6) să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
7) să fie în stare de sănătate corespunzătoare funcţiei, atestată în baza adeverinţei medicale.

La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:

– au cetăţenia Republicii Moldova;
– au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
– cunosc limba română scris şi vorbit;
– sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
– au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
– îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
– îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
i) 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru. 

Dosarele trebuie prezentate în biroul 608, Departamentul
„Resurse umane”, în perioada: 12.06.2020 – 17.06.2020

 Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor,
şefa resurse umane Victoria POPA
Tel. 022/74-04-81
amtbuiucani@ms.md